吉字五行及字义

拼音 笔画 6
五笔86 FKF五笔98 FKF
仓颉 GR四角号码 40601
unicode U+5409五行
 • 吉字字义:

  会意。甲骨文字形,上象兵器,下象盛放兵器的器具∠起来表示把兵器盛放在器中不用,以减少战争,使人民没有危难。本义吉祥;吉利;吉,善也。--《说文》;礼义顺祥曰吉。--《周书·武顺》;安贞吉。--《易·坤》;吉哉。--《书·皋谟》;文王当兴,赤雀适来;…吉物动飞而圣遇也。--《论衡·初禀》

 • 吉字详细解释:

  jí

  【形】

  (会意。甲骨文字形,上象兵器,下象盛放兵器的器具。合起来表示把兵器盛放在器中不用,以减少战争,使人民没有危难。本义:吉祥;吉利)

  同本义〖lucky〗

  吉,善也。——《说文》

  礼义顺祥曰吉。——《周书·武顺》

  安贞吉。——《易·坤》

  吉哉。——《书·皋谟》

  文王当兴,赤雀适来;…吉物动飞而圣遇也。——《论衡·初禀》

  吉服(古代祭祀时穿的礼服);吉帖(婚帖,庚帖);吉谶(预示吉祥的隐语或图记);吉羊(吉利祥瑞。古代器物上多铭刻“吉羊”二字。羊,古祥字);吉卜(吉利的卜兆);吉幸(吉利幸运);吉征(幸运的征兆)

  善;美〖good〗

  吉事先近日。——《礼记·曲礼》

  令月、吉日。——《仪礼·士冠礼》

  吉礼大祝。三曰吉祝,五曰吉拜。——《周礼·大宗伯》

  吉人之辞寡。——《易·系辞》

  吉日兮辰良。——屈原《东皇太一》

  吉士(古时对男子的美称。引申指大华优美之人);吉灵即溜(形容身段灵活);吉吉抖抖(弯曲成串的样子)

  jí

  【名】

  朔日〖thefirstdayofthelunarmonth〗。如:吉月(农历每月初一)

  婚礼,通常包括伴随的庆祝活动〖wedding〗。如:吉席(婚礼);吉期

  古代祭祀鬼神的礼仪。为五礼(吉、凶、宾、军、嘉)之一〖sacrificialrites〗。如:吉巳(古礼,皇后于每年季春三月之巳日躬亲蚕桑之事,其日卜须吉,故称“吉巳”);吉典(吉礼之仪典);吉服(古祭祀时所著之服)

  古州名〖Jiprefecture〗。隋置。唐、五代、宋、清因之。在今江西省吉安市

  象声词。如:吉蹬蹬(马蹄声);吉丁(金属玉器清脆的碰击声);吉丁当(金属玉器等物碰击或折断声);吉丁丁珰(器物撞击的响声);吉丢古堆(形容波涛汹涌澎湃的声音);吉丁疙疸(坑洼不平的样子)

  吉剧

  jíjù

  〖Jilinopera〗流行于吉林。是以“二人转”为基础、并吸收东北其它民间歌舞和地方戏曲而发展成的戏曲剧种

  吉利

  jílì

  〖fortunate;auspicious;lucky;propitious〗指事情顺利,合乎心意;吉祥如意

  吉利的兆头

  吉林

  Jílín

  〖Jilin〗

  中国以汽车工业及化学工业闻名的省。位于东北地区中部。面积18万平方公里。人口2483万(1990)。省会长春市

  中国吉林省省辖市,位于吉林省中部,第二松花江畔

  吉期

  jíqī

  〖weddingday〗指结婚的日子;好日子,举行喜庆活动的日子

  吉庆

  jíqìng

  〖auspicious;lucky;propitious〗吉祥喜庆之事

  吉庆有余

  吉人天相

  jírén-tiānxiàng

  〖heavenhelpsagoodman;heavenkeepsthegoodoutofharm'sway〗行善之人,自有老天护佑,多作排解安慰之用

  令爱偶尔违和,自是吉人天相。——明·杨珽《龙膏记》

  吉日

  jírì

  〖luckyday〗∶吉利的日子;好日子

  良辰吉日

  〖thefirstdayofthelunarmonth〗∶农历每月初一

  吉日良辰

  jírì-liángchén

  〖goodoccasion;red-letterday〗吉祥的日子,美好的时辰

  吉时

  jíshí

  〖goodoccasion;weddingday〗迷信中指吉利的时辰

  选吉时良辰行大礼

  吉他

  jítā

  〖guitar〗弦乐器,长琴颈,有六条琴弦,用拨子或手指拨奏

  吉祥

  jíxiáng

  〖lucky;propitious;auspicious〗吉利;幸运

  吉祥菜

  吉祥物

  jíxiángwù

  〖luck;mascot〗某些大型运动会或世界锦标赛上用动物图案象征吉祥的标记

  吉星

  jíxīng

  〖luckystar〗用来象征给大家带来吉祥的人或事物

  吉星高照

  吉凶

  jíxiōng

  〖goodorillluck〗∶指未来的好运气和坏运气

  吉凶未卜

  〖illluck〗∶凶险

  但有吉凶,递相救应

  吉兆

  jízhào

  〖goodomen;propitioussign〗吉祥的征兆

 • 吉字康熙字典:

  原文:【唐韵】居质切【集韵】【韵会】【正韵】激质切,音拮。【说文】善也。【广韵】吉利也。【书·大禹谟】惠迪吉。 

  又朔日曰吉。【诗·小雅】二月初吉。【周礼·天官·大宰】正月之吉。 

  又州名。【韵会】汉豫章地,隋置吉州。 

  又姓。【广韵】出冯翊尹吉甫之後。汉有汉中太守吉恪。 

  又【集韵】极乙切,音佶。本作姞,姓也。 

  又【集韵】谨也。 

  又【集韵】【韵会】其吉切,音咭。亦姓也。【诗·小雅】彼君子女,谓之尹吉。【笺】吉读爲姞。尹氏,姞氏,周室昏姻之旧姓也。○按《释文》吉,毛读如字。郑读爲姞,其吉反,又其乙反,三音皆可读。 

  又【唐韵正】叶音髻。【曹植·黄帝三鼎赞】鼎质之精,古之神器。黄帝是铸,以象太一。能轻能重,知凶识吉。一叶於二反。【徐勉·萱草赋】亦曰宜男,加名斯吉。华而不艳,雅而不质。随晦明而舒卷,与风霜而荣悴。质叶音致。考证:〔按释文吉,毛读如字。郑读爲姞,其吉反,又其一反,〕 谨照原文其一反改其乙反。

  分类:【丑集上】【口字部】

 • 与『吉』字的成语:

  祥如意 溜之大 凶多 逢凶化 人自有天相 万事大 良辰 关门大 黄道 大利 星高照 光片羽 人天相 避凶 光凤羽 祥止止 丁辰 凶未卜 日良辰 罗钳 凶祸福 良时 完事大 百事大 避凶趋 祥善事 避凶就 片羽 逃凶 光片裘 网罗钳 日良时 多凶少 隆之喜 令月 生辰

 • 与『吉』字的名字:

  书吉 万吉 丕吉 柏吉 守吉 吉义 亚吉 登吉 星吉 吉冲 兆吉 易吉 首吉 颜吉 吉利 吉前 吉儿 五吉 元吉 吉元 方吉 平吉 范吉 远吉 阿吉 吉隆 道吉 永吉 文吉 心吉 吉人 人吉 吉令 吉伟 作吉 侯吉 保吉 修吉 蕾吉 再吉

智能起名
back_top